3banden eind herziening 2019-2020 en begin moyenne seizoen 2020-2021

eind moyenne / nieuw moyenne voor het seizoen 2020 – 2021
eind moyennes / caramboles zijn tevens de nieuwe moyennes voor 2020-2021
BENELUX 3B1 eind eind
moyenne caramboles
L.IKINK 0.652 40
Ch.MOES 0.443 27
R KLEIN 0.293 18
H.BRUGGEMAN 0.263 16
BENELUX 3B2 eind eind
moyenne caramboles
D.MICHAUX 0.386 24
J.LEUFTINK 0.333 20
G.SLUYTERS 0.311 19
E.VINKE 0.262 16
BIOS 3B1 eind eind
moyenne caramboles
J.HELWICH 0.460 28
Chr. BEUN 0.351 22
C. BEUN 0.355 22
J.SCHULER 0.221 15
J.HOEK 0.563 34
BIOS 3B2 eind eind
moyenne caramboles
R MEIJER 0.598 36
A. JAGER 0.310 19
H.v.BEYNHEM 0.272 17
M.HANSEN 0.270 17
P.DIEPEVEEN 0.233 15
DWO 3B1 eind eind
moyenne caramboles
H.BOEL 0.408 25
A.SCHURING 0.388 24
E.BERENSCHOT 0.316 19
S DIBETTA 0.269 17
T.DIBETTA 0.267 17
H.BLAUW 0.222 15
M.BUTINK 0.220 15
G.ACHTERHUIS 0.207 15
EKV2012   3B1 eind eind
moyenne caramboles
R. KROEZEN 0.419 26
H.FLOORS 0.276 17
O.GORTER 0.253 16
B.de BRUIN 0.234 15
G.ASSINK 0.233 15
B.KROEZEN 0.200 15
MEROS 3B1 eind eind
moyenne caramboles
P.VISSER 0.497 30
J.WALDA 0.438 27
R.OLTHUIS 0.415 25
G.ALBERTS 0.298 18
H. BOERTJE 0.254 16
MEROS 3B2 eind eind
moyenne caramboles
J.SCHONEWILLE 0.570 35
R SCHONEWILLE 0.514 31
H.ten BOS 0.449 27
W.de NIET 0.417 26
G.STOCKENTREE 0.358 22
MEROS 3B3 eind eind
moyenne caramboles
R.TABBES 0.575 35
F.HOLTKAMP 0.379 23
H.BRETELER 0.340 21
P.BUSSCHER 0.289 18
J.RITSMA 0.284 18
H.PRINS 0.253 16
RRS 3B1 eind eind
moyenne caramboles
M.NOORDMAN 0.575 35
G.SNUVERINK 0.416 25
H.POLMAN 0.401 25
A.GOUMA 0.326 20
T.v.WINSEN 0.279 17
RRS 3B2 eind eind
moyenne caramboles
A.BIJSTERBOSCH 0.452 28
H.v.WIJLICK 0.436 27
R.LAMMERTS 0.383 23
J.BOER 0.328 20
A.van der VEEN 0.469 29
VREDESTEIN  3B1 eind eind
moyenne caramboles
B.KAMPHUIS 0.523 32
K.MASTENBROEK 0.403 25
H.TERMATHE 0.391 24
C.BEUN 0.341 21
W.BREMER 0.311 19
H.POLMAN 0.298 18
J.FEKKES 0.224 15
VREDESTEIN 3B2 eind eind
moyenne caramboles
M.ORTIZ 0.490 30
J.JAGER 0.409 25
R.BOS 0.383 23
G.MUNSTERMAN 0.369 23
S.WEGTER 0.357 22
M.HAGENSTEIN 0.311 19
J.BORNEBROEK 0.308 19
VREDESTEIN 3B3 eind eind
moyenne caramboles
P.KOEHORST 0.420 26
D.MASTENBROEK 0.435 27
R.van de MOLEN 0.350 21
B MARIS 0.331 20
J.HEMMELDER 0.322 20
M.GUNNINK 0.308 19
W.GUNNINK 0.262 16
A.KOEHORST 0.234 15